Seiko SARB035 'Baby Grand Seiko'

  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image

Postad på UhrForum 2022-03-19 17:23:00 +0000 av **Alf aus MA**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

For sale is a _Seiko SARB035

This watch_ is a classic, as you can see from the fact that it has received two (!) nicknames from its fans: “White Spirit” and “Baby Grand Seiko”. The SARB035 shows the time and date - nothing more, nothing less. The dial is one of the tidiest on the market; anyone who needs something to read is badly served with it: not half a novel on the dial, only the bare essentials. But see for yourself:

The history of this clock The watch was bought new by the first owner in November 2016. In May 2018 she became my property. Since then it has been worn with pleasure, but always with great care. I think the pictures - all from today, all unedited - show that very well. The fact that the watch has not been produced since 2018 has increased the demand enormously in collector circles - but who am I telling that…

If you are now wondering why I want to sell this piece of jewelry at all, there are two reasons for that: • I have a very similar Seiko (SRPB03J1), which doesn’t run quite as well, but fits me a tad better – in terms of size. • Some new watches are arriving soon and I just need space.

The specifics of this watch (from my notes, I don’t have/don’t know more): Plant• Seiko 6R15C, automatic, •50 hour power reservewhen fully wound, • optional manual winding, • stop seconds (aba “hacking”), • + 4 seconds/day accuracy (with my wearing behavior, therefore without guarantee), • 21,600 vibrations/hour (this corresponds to 3 Hz, i.e. 6 steps/second), • Rotor decorated with Geneva stripes, • 23 stones (aba “jewels”). Housing• Stainless steel, matted and polished surfaces, • Water resistance:10 bar(not tested, the watch has never seen water on me), • Lugs: 20 mm, • Diameter: 38.5 mm without crown; 40.7 mm with crown, •Height: 11.5 mm, • Horn to Horn: 44.3 mm, • Non-slip crown (not screwed!) at the 3 o’clock position with engraved Seiko “S”, •Shelf, • Weight: 136g. Dial• classic three-hand watch, • champagne colored, • applied stainless steel indices; no numbers, •Lumibriteon hour and minute hands and eleven index markers, •Datewindow with applied steel frame at 3 o’clock. Tape• theoriginalSeiko stainless steel bracelet, tapering from 22mm to 20mm, • brushed top and bottom, polished on the sides, • fully adapted to the body, •massivefrom front to back. Unfortunately, I can no longer find the removed band links; the mounted band is very loose on my 17.5 cm wrist, so it goes up to 18 cm HGU. Closesolidmade of stainless steel withtwo security handles, • brushed top and bottom, polished on the sides, • adorned with thecompany name.

StatusThe watch is now 5½ years old and has been worn so it is not new.BUT: Apart from a few tiny scratches (aba “microswirls”), it has no optical or even technical defects. Technique: 10/10, Appearance: 9+/10. For the price of In the course of preparing the offer, I looked online several times to see how other SARBs are priced. The ones offered by our main sponsor from the EU cost between €599 and €900. Therefore I think that my price of

500.00 euros (fixed price)

including insured shipping via DHL (yes, that goes up to €500!) is justified. I would like to exchange – for the reasons mentioned above – not! Neither for another watch, nor for the “Persian rug of my mother-in-law”:D! I would also kindly ask you to refrain from asking questions about the “last price” or similar. foreseeable: The price is named, and if the watch doesn’t work for it, it just stays here. It’s that simple. If you don’t like the price, just wait for the next SARB035 in the marketplace… No partial payment or trade-ins!

Scope of delivery• the watch with the original strap (see there) • Seiko box (from another Seiko) with velvet cushion Unfortunately, I didn’t receive the box or papers from the first owner, so I can’t pass them on.

I’m glad to hear from you! Finally, the small print: Since I am selling the watch as a private individual, there is no warranty, guarantee or return (i.e. no liability for material defects). The images shown are a binding part of the offer. The watch is my property and in my possession; any third-party rights to the watch do not exist.

PS: If you can speak English, I would like to recommend this watch review or this video (Click Watch Video). P.P.S.: First come, served (!) first.

Hoping to have done everything right, come now a few more pictures:

This is what she looks like

The work

And the work again

From the right …

… and from the left

In fact, she wants to stay with me

“Lumibrite at work”

This is where she lived until now (this is the only archive picture)

The obligatory note

Greetings

Alf from “Monnem”

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Till salu är en _Seiko SARB035

Denna klocka_ är en klassiker, vilket framgår av att den har fått två (!) smeknamn från sina fans: “White Spirit” och “Baby Grand Seiko”. SARB035 visar tid och datum - varken mer eller mindre. Urtavlan är en av de snyggaste på marknaden; alla som behöver något att läsa är dåligt betjänta av det: inte en halv roman på urtavlan, bara det absolut nödvändigaste. Men se själv:

Historien om denna klocka Klockan köptes ny av den första ägaren i november 2016. I maj 2018 blev hon min egendom. Sedan dess har den burits med nöje, men alltid med stor omsorg. Jag tycker att bilderna - alla från idag, alla oredigerade - visar det mycket väl. Att klockan inte har producerats sedan 2018 har ökat efterfrågan enormt i samlarkretsar – men vem säger jag det…

Om du nu undrar varför jag överhuvudtaget vill sälja det här smycket så finns det två anledningar till detta: • Jag har en väldigt lik Seiko (SRPB03J1), som inte går riktigt lika bra, men som passar mig lite bättre – storleksmässigt. • Några nya klockor kommer snart och jag behöver bara plats.

Särskildheterna för denna klocka (från mina anteckningar, jag har/vet inte mer): Växt• Seiko 6R15C, automatisk, •50 timmars kraftreservnär den är helt upplindad, • manuell upprullning som tillval, • stopp sekunder (aba “hacking”), • + 4 sekunder/dag noggrannhet (med mitt bärbeteende, därför utan garanti), • 21 600 vibrationer/timme (detta motsvarar 3 Hz, dvs. 6 steg/sekund), • Rotor dekorerad med Genèvesränder, • 23 stenar (aba “juveler”). Hus• Rostfritt stål, mattade och polerade ytor, • Vattentålighet:10 bar(ej testad, klockan har aldrig sett vatten på mig), • Klackar: 20 mm, • Diameter: 38,5 mm utan krona; 40,7 mm med krona, •Höjd: 11,5 mm, • Horn till horn: 44,3 mm, • Halkfri krona (ej skruvad!) vid klockan 3 med graverad Seiko “S”, •Hylla, • Vikt: 136g. Ringa• klassisk trehandsklocka, • champagnefärgad, • tillämpade index av rostfritt stål; inga siffror, •Lumibritepå tim- och minutvisare och elva indexmarkörer, •Datumfönster med applicerad stålram vid 3-tiden. TejporiginalSeiko armband i rostfritt stål, avsmalnande från 22 mm till 20 mm, • borstad topp och botten, polerad på sidorna, • helt anpassad till kroppen, •massivframifrån och bak. Tyvärr kan jag inte längre hitta de borttagna bandlänkarna; det monterade bandet är väldigt löst på min 17,5 cm handled, så det går upp till 18 cm HGU. Stängasolidgjord av rostfritt stål medtvå säkerhetshandtag, • borstad topp och botten, polerad på sidorna, • prydd medföretagsnamn.

StatusKlockan är nu 5½ år gammal och har använts så den är inte ny.MEN: Förutom några små repor (aba “mikrosvirvlar”) har den inga optiska eller ens tekniska defekter. Teknik: 10/10, Utseende: 9+/10. Till priset av Under förberedelsen av erbjudandet tittade jag flera gånger på nätet för att se hur andra SARB:er är prissatta. De som erbjuds av vår huvudsponsor från EU kostar mellan €599 och €900. Därför tror jag att mitt pris på

500,00 euro (fast pris)

inklusive försäkrad frakt via DHL (ja, det går upp till 500 €!) är motiverat. Jag skulle vilja byta – av de skäl som nämnts ovan – inte! Varken mot en annan klocka eller mot “min svärmors persiska matta”:D! Jag ber dig också vänligen att avstå från att ställa frågor om “sista pris” eller liknande. förutsebart: Priset är namngivet, och om klockan inte fungerar för det, stannar den bara här. Så enkelt är det. Om du inte gillar priset, vänta bara på nästa SARB035 på marknaden… Ingen delbetalning eller inbyten!

Leverans omfattning• klockan med originalremmen (se där) • Seiko box (från en annan Seiko) med sammetskudde Tyvärr fick jag inte lådan eller papper från den första ägaren, så jag kan inte lämna vidare.

Jag är glad att höra från dig! Slutligen det finstilta: Eftersom jag säljer klockan som privatperson finns det ingen garanti, garanti eller retur (dvs inget ansvar för materialfel). Bilderna som visas är en bindande del av erbjudandet. Klockan är min egendom och i min ägo; några tredjepartsrättigheter till klockan existerar inte.

PS: Jag skulle vilja rekommendera denna tittarecension eller denna video (Klicka på Titta på video). P.P.S.: Först till kvarn gäller (!) först.

Hoppas på att ha gjort allt rätt, kom nu några fler bilder:

Så här ser hon ut

Arbetet

Och arbetet igen

Från höger…

… och från vänster

Faktum är att hon vill stanna hos mig

“Lumibrite på jobbet”

Här bodde hon tills nu (detta är den enda arkivbilden)

Den obligatoriska lappen

Hälsningar

Alf från “Monnem”

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Zum Verkauf steht eine _Seiko SARB035

Diese Uhr_ ist ein Klassiker, was man unter anderem daran sieht, dass sie zwei (!) Kosenamen von ihren Fans erhalten hat: „White Spirit“ und „ Baby Grand Seiko“. Die SARB035 zeigt die Zeit und das Datum – nicht mehr und nicht weniger. Das Zifferblatt ist eines der aufgeräumtesten auf dem Markt; wer was zum Lesen braucht, ist mit ihr schlecht bedient: Kein halber Roman auf dem Zifferblatt, nur das Nötigste. Aber seht selbst:

Die Geschichte dieser Uhr
Die Uhr wurde vom Erstbesitzer im November 2016 neu gekauft. Im Mai 2018 ging sie in meinen Besitz über. Seitdem wurde sie gerne, aber immer sehr achtsam, getragen. Ich denke, dass die Bilder – alle von heute, alle unbearbeitet – das sehr gut zeigen.
Dass die Uhr seit 2018 nicht mehr hergestellt wird, hat die Nachfrage in Sammlerkreisen enorm gesteigert – aber wem sage ich das …

Falls ihr euch jetzt fragt , warum ich dieses Schmuckstück überhaupt verkaufen will, dafür gibt es zwei Gründe:
• Ich habe eine sehr ähnliche Seiko (SRPB03J1), die zwar nicht ganz so genau läuft, mir aber noch einen Ticken besser passt – von der Größe her.
• Ein paar neue Uhren treffen demnächst hier ein und ich brauche einfach Platz.

Die Spezifika dieser Uhr (aus meinen Aufzeichnungen, mehr habe/weiß ich nicht): Werk • Seiko 6R15C, Automatik,
50 Stunden Gangreservenach Vollaufzug,
• optionaler Handaufzug,
• Sekundenstopp (aba “hacking”),
• + 4 Sekunden/Tag Ganggenauigkeit (bei meinem Trageverhalten, deshalb ohne Gewähr),
• 21.600 Schwingungen/Stunde (das entspricht 3 Hz, also 6 Schritten/Sekunde),
• mit „Genfer Streifen“ verzierter Rotor,
• 23 Steine (aba “jewels”).
Gehäuse • Edelstahl, mattierte und polierte Flächen,
• Wasserdichtheit:10 bar(nicht getestet, die Uhr hat bei mir nie Wasser gesehen),
• Bandanstöße: 20 mm,
• Durchmesser: 38,5 mm ohne Krone; 40,7 mm mit Krone,
Höhe: 11,5 mm,
• Horn zu Horn: 44,3 mm,
• griffige Krone (nicht verschraubt!) auf der 3-Uhr-Position mit eingraviertem Seiko-„S“,
Sichtboden,
• Gewicht: 136 g.
Zifferblatt • klassische Dreizeiger-Uhr,
• champagnerfarben,
• aufgesetzte Edelstahlindizes; keine Zahlen,
Lumibriteauf dem Stunden- und Minutenzeiger und den elf Indexmarkierungen,
Datumsfenster mit appliziertem Stahlrahmen auf der 3-Uhr-Position.
Band • dasoriginaleSeiko Edelstahlarmband, von 22 mm auf 20 mm verjüngend,
• oben und unten gebürstet, an den Seiten poliert,
• voll an den Korpus angepasst,
massivvon vorn bis hinten.
Leider finde ich die entnommenen Bandglieder nicht mehr; das montierte Band sitzt an meinem 17,5 cm Handgelenk sehr locker, reicht also bis 18 cm HGU.
Schließemassivaus Edelstahl mitzwei Sicherheitsdrückern,
• oben und unten gebürstet, an den Seiten poliert,
• mit demFirmennamengeschmückt.
Zustand Die Uhr ist jetzt 5½ Jahre alt und wurde getragen, sie ist also nicht neu.ABER: Außer ein paar Minikratzerchen (aba “microswirls”) hat sie keinerlei optische oder gar technische Mängel.
Technik: 10/10,
Aussehen: 9+/10.
Zum Preis
Im Lauf der Angebotserstellung habe ich mehrfach im Netz geschaut, wie andere SARBs preislich wohl so liegen. So kosten die bei unserem Hauptsponsor aus der EU angebotenen zwischen 599,- und 900,- €. Deshalb denke ich, dass mein Preis von

500,00 Euro (Festpreis)

inklusive versichertem Versand per DHL (ja, das geht bis 500,- €!) gerechtfertigt ist.
Tauschen möchte ich – aus den oben genannten Gründen – nicht! Weder gegen eine andere Uhr, noch gegen den „Perserteppich meiner Schwiegermutter“ :D!
Ich bitte auch höflichst von Fragen nach dem „letzten Preis“ o. Ä. abzusehen: Der Preis ist genannt, und wenn die Uhr dafür nicht geht, bleibt sie halt hier. So einfach ist das. Wem der Preis nicht zusagt, der/die warte einfach auf die nächste SARB035 im Marktplatz … Keine Teilzahlung oder Inzahlungnahme!

Lieferumfang • die Uhr mit dem originalen Band (s. dort)
• Seikobox (von einer anderen Seiko) mit Samtkissen
Leider habe ich vom Erstbesitzer weder Box noch Papiere erhalten, ich kann diese also auch nicht weitergeben.

Ich freue mich, von euch zu hören!
Zum Schluss noch das Kleingedruckte: Da ich die Uhr als Privatperson verkaufe, gibt es keine Gewährleistung, Garantie oder Rücknahme (also auch keine Sachmängelhaftung). Die gezeigten Bilder sind verbindlicher Bestandteil des Angebots. Die Uhr ist mein Eigentum und befindet sich in meinem Besitz; irgendwelche Rechte Dritter an der Uhr existieren nicht.

P.S.: Wer des Englischen mächtig ist, dem möchte ich diese Besprechung der Uhr empfehlen oder auch dieses Video („Watch Video“ anklicken).
P.P.S.: Wer zuerst kommt, mahlt (!) zuerst.

In der Hoffnung, alles richtig gemacht zu haben, kommen jetzt noch ein paar Bilder:

So sieht sie aus

Das Werk

Und nochmal das Werk

Von rechts …

… und von links

Eigentlich will sie ja bei mir bleiben

“Lumibrite at work”

Hier lebte sie bislang (das ist das einzige Archivbild)

Das obligate Zettelbild

Es grüßt der

Alf aus “Monnem”

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

A vendre est un _Seiko SARB035

Cette montre_ est un classique, comme en témoigne le fait qu’elle a reçu deux (!) surnoms de la part de ses fans : “White Spirit” et “Baby Grand Seiko”. Le SARB035 affiche l’heure et la date - rien de plus, rien de moins. Le cadran est l’un des plus soignés du marché ; quiconque a besoin de quelque chose à lire en est mal servi : pas un demi-roman sur le cadran, seulement l’essentiel. Mais voyez par vous-même :

L’histoire de cette horloge La montre a été achetée neuve par le premier propriétaire en novembre 2016. En mai 2018, elle est devenue ma propriété. Depuis, il est porté avec plaisir, mais toujours avec beaucoup de soin. Je pense que les photos - toutes d’aujourd’hui, toutes inédites - le montrent très bien. Le fait que la montre n’ait pas été produite depuis 2018 a énormément augmenté la demande dans les cercles de collectionneurs - mais à qui dis-je cela…

Si vous vous demandez maintenant pourquoi je veux vendre ce bijou, il y a deux raisons à cela : • J’ai une Seiko très similaire (SRPB03J1), qui ne fonctionne pas aussi bien, mais qui me va un peu mieux – en termes de taille. • De nouvelles montres arrivent bientôt et j’ai juste besoin d’espace.

Les spécificités de cette montre (d’après mes notes, je n’en ai/n’en sais pas plus) : Plante• Seiko 6R15C, automatique, •Réserve de marche de 50 heureslorsqu’il est complètement remonté, • remontage manuel en option, • stop secondes (aba “hacking”), • + 4 secondes/jour de précision (avec mon comportement au porter, donc sans garantie), • 21 600 alternances/heure (cela correspond à 3 Hz, soit 6 pas/seconde), • Rotor décoré de Côtes de Genève, • 23 pierres (aba « joyaux »). Logement• Acier inoxydable, surfaces mates et polies, • Étanchéité :10 bar(non testée, la montre n’a jamais vu d’eau sur moi), • Cosses : 20 mm, • Diamètre : 38,5 mm sans couronne ; 40,7 mm avec couronne, •Hauteur : 11,5 mm, • Corne à corne : 44,3 mm, • Couronne antidérapante (non vissée !) à 3 heures avec gravure Seiko “ S ”, •Étagère, • Poids : 136 g. Cadran• montre classique à trois aiguilles, • couleur champagne, • indices appliqués en acier inoxydable; pas de chiffres, •Lumibritesur les aiguilles des heures et des minutes et onze marqueurs d’index, • GuichetDateavec cadre en acier appliqué à 3 heures. Ruban• le braceletoriginalen acier inoxydable Seiko, effilé de 22 mm à 20 mm, • brossé haut et bas, poli sur les côtés, • entièrement adapté au corps, •massived’avant en arrière. Malheureusement, je ne trouve plus les liens de bande supprimés ; la bande montée est très lâche sur mon poignet de 17,5 cm, elle monte donc jusqu’à 18 cm HGU. Fermersolideen acier inoxydable avecdeux poignées de sécurité, • brossé haut et bas, poli sur les côtés, • orné duraison sociale.

StatutLa montre a maintenant 5 ans et demi et a été portée donc elle n’est pas neuve.MAIS: Hormis quelques minuscules rayures (aba “microtourbillons”), elle ne présente aucun défaut optique ni même technique. Technique : 10/10, Apparence : 9+/10. Pour le prix de Au cours de la préparation de l’offre, j’ai regardé plusieurs fois en ligne pour voir le prix des autres SARB. Ceux offerts par notre sponsor principal de l’UE coûtent entre 599 € et 900 €. Par conséquent, je pense que mon prix de

500,00 euros (forfait)

y compris l’expédition assurée via DHL (oui, ça va jusqu’à 500 € !) est justifiée. Je voudrais échanger – pour les raisons évoquées plus haut – non ! Ni contre une autre montre, ni contre le “tapis persan de ma belle-mère” :D ! Je vous demanderais également de bien vouloir vous abstenir de poser des questions sur le “dernier prix” ou similaire. prévisible : Le prix est nommé, et si la montre ne fonctionne pas pour cela, elle reste ici. C’est aussi simple que cela. Si vous n’aimez pas le prix, attendez simplement le prochain SARB035 sur le marché… Pas de paiement partiel ni d’échange !

Contenu de la livraison• la montre avec le bracelet d’origine (voir ici) • Boîte Seiko (d’une autre Seiko) avec coussin en velours Malheureusement, je n’ai pas reçu la boîte ni les papiers du premier propriétaire, je ne peux donc pas les transmettre.

Je suis content d’avoir de tes nouvelles! Enfin, les petits caractères: étant donné que je vends la montre en tant que particulier, il n’y a aucune garantie, garantie ou retour (c’est-à-dire aucune responsabilité pour les défauts matériels). Les images présentées font partie intégrante de l’offre. La montre est ma propriété et en ma possession ; aucun droit de tiers sur la montre n’existe.

PS : Je voudrais recommander cette revue de montre ou cette vidéo (Cliquez sur Regarder la vidéo). P.P.S. : Premier arrivé, servi (!) premier.

En espérant avoir tout fait correctement, viens maintenantquelques photos supplémentaires :

Voici à quoi elle ressemble

L’oeuvre

Et le travail à nouveau

De la droite…

… et de gauche

En fait, elle veut rester avec moi

“Lumibrite au travail”

C’est là qu’elle vivait jusqu’à présent (c’est la seule photo d’archive)

La mention obligatoire

Les salutations

Alf de “Monnem”

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Te koop is een _Seiko SARB035

Dit horloge_ is een klassieker, wat blijkt uit het feit dat het twee (!) bijnamen heeft gekregen van zijn fans: “White Spirit” en “Baby Grand Seiko”. De SARB035 toont de tijd en datum - niets meer en niets minder. De wijzerplaat is een van de netste op de markt; iedereen die iets te lezen nodig heeft, is er slecht mee gediend: geen halve roman op de wijzerplaat, alleen het hoogstnoodzakelijke. Maar kijk zelf:

De geschiedenis van deze klok Het horloge is in november 2016 door de eerste eigenaar nieuw gekocht. In mei 2018 werd ze mijn eigendom. Sindsdien wordt het met veel plezier gedragen, maar altijd met grote zorg. Ik denk dat de foto’s - allemaal van vandaag, allemaal onbewerkt - dat heel goed laten zien. Het feit dat het horloge sinds 2018 niet meer geproduceerd is, heeft de vraag in verzamelaarskringen enorm doen toenemen - maar wie zeg ik dat…

Als je je nu afvraagt waarom ik dit sieraad überhaupt wil verkopen, daar zijn twee redenen voor: • Ik heb een zeer vergelijkbare Seiko (SRPB03J1), die niet zo goed loopt, maar qua maat iets beter bij mij past. • Er komen binnenkort wat nieuwe horloges aan en ik heb gewoon ruimte nodig.

De bijzonderheden van dit horloge (uit mijn aantekeningen, ik heb/weet niet meer): Plant• Seiko 6R15C, automaat, •50 uur gangreservewanneer volledig opgewonden, • optioneel handmatig opwinden, • stop seconden (ook wel ‘hacken’ genoemd), • + 4 seconden/dag nauwkeurigheid (bij mijn draaggedrag, dus zonder garantie), • 21.600 trillingen/uur (dit komt overeen met 3 Hz, d.w.z. 6 stappen/seconde), • Rotor versierd met Genève strepen, • 23 stenen (aba “juwelen”). Huisvesting• Roestvrij staal, gematteerde en gepolijste oppervlakken, • Waterdichtheid:10 bar(niet getest, het horloge heeft bij mij nooit water gezien), • Lugs: 20 mm, • Diameter: 38,5 mm zonder kroon; 40,7 mm met kroon, •Hoogte: 11,5 mm, • Hoorn tot Hoorn: 44,3 mm, • Antislip kroon (niet geschroefd!) op de 3 uur positie met gegraveerde Seiko “S”, •Plank, • Gewicht: 136 gram. Kiezen• klassiek horloge met drie wijzers, • champagnekleurig, • aangebrachte roestvrijstalen indexen; geen nummers, •Lumibriteop uren- en minutenwijzers en elf indexmarkeringen, •Datumvenster met toegepast stalen frame op 3 uur. Plakband• deorigineleSeiko roestvrijstalen armband, taps toelopend van 22 mm naar 20 mm, • geborstelde boven- en onderkant, gepolijst aan de zijkanten, • volledig aangepast aan het lichaam, •massiefvan voor naar achter. Helaas kan ik de verwijderde bandlinks niet meer vinden; de gemonteerde band zit erg los om mijn pols van 17,5 cm, dus hij gaat tot 18 cm HGU. Dichtbijmassiefvan roestvrij staal mettwee veiligheidshandvatten, • geborstelde boven- en onderkant, gepolijst aan de zijkanten, • versierd met de bedrijfsnaam.

ToestandHet horloge is nu 5½ jaar oud en is gedragen dus niet nieuw.MAAR: Afgezien van een paar kleine krasjes (oftewel “microswirls”), heeft het geen optische of zelfs technische defecten. Techniek: 10/10, Uiterlijk: 9+/10. Voor een bedrag van Tijdens het opstellen van de aanbieding heb ik verschillende keren online gekeken om te zien hoe andere SARB’s geprijsd zijn. Die aangeboden door onze hoofdsponsor uit de EU kosten tussen de €599 en €900. Daarom denk ik dat mijn prijs van

500,00 euro (vaste prijs)

inclusief verzekerde verzending via DHL (ja, dat gaat tot €500!) is gerechtvaardigd. Ik zou graag willen ruilen - om bovengenoemde redenen - niet! Noch voor een ander horloge, noch voor het “Perzische tapijt van mijn schoonmoeder”:D! Ik zou u ook vriendelijk willen vragen geen vragen te stellen over de “laatste prijs” of iets dergelijks. voorzienbaar: de prijs wordt genoemd, en als het horloge er niet voor werkt, blijft het gewoon hier. Zo simpel is het: als de prijs je niet bevalt, wacht dan gewoon op de volgende SARB035 op de markt… Geen gedeeltelijke betaling of inruil!

Leveringsomvang• het horloge met de originele band (zie aldaar) • Seiko doos (van een andere Seiko) met fluwelen kussen Helaas heb ik de doos of papieren niet ontvangen van de eerste eigenaar, dus ik kan ze niet doorgeven.

Ik ben blij om van je te horen! Tot slot de kleine lettertjes: aangezien ik het horloge als particulier verkoop, is er geen garantie, garantie of teruggave (d.w.z. geen aansprakelijkheid voor materiële gebreken). De getoonde afbeeldingen maken een bindend onderdeel uit van het aanbod. Het horloge is mijn eigendom en in mijn bezit; er zijn geen rechten van derden op het horloge.

PS: Ik zou this watch review of this video (Klik op Video bekijken) willen aanbevelen. P.P.S.: Wie het eerst komt, het eerst maalt (!)

In de hoop alles goed te hebben gedaan, kom nu nog een paar foto’s:

Zo ziet ze eruit

Het werk

En het werk weer

Van rechts…

… en van links

Sterker nog, ze wil bij mij blijven

“Lumibrite aan het werk”

Hier woonde ze tot nu toe (dit is de enige archieffoto)

De verplichte notitie

Groeten

Alf uit “Monnem”