M- SWATCH Classic Two ref. LB115 (1997) - uudella rannekkeella

  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image
  • Featured image

Postad på Kellofoorumi 2022-05-23 21:19:00 +0000 av **W.R.C.**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

M: SWATCH “Classic Two” ref. LB115 - with new wristband Used good condition SWATCH Women’s watch, with new unused Swatch wristband and accessories, and battery.

_ 25mm SWATCH ref. LB115 “Classic Two” entered the collection 1997 New black Swatch plastic wristband (wristband ref. ACL0000 - completed in October 2021) Back Manufacturing code S815 and 052 (Sion factory 1988 week 15 and country of sale Finland)

ETA Swiss Made \ - water resistance 3 bar Outer diameter of the frame 25 mm, thickness 7.5 mm_ Battery 7.9 x 3.1 mm - 1.55V (Renata 329 / equivalent)

**New battery included and convenient steel SWATCH wrist replacement tool

Hp. 22 euros** (postage included)

9zs2SuM.jpg

mTUyW0m.jpg

307m9L9.jpg

mPjxkiT.jpg

GjY7Ipo.jpg

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

M: SWATCH “Classic Two” ref. LB115 - med nytt armband Använd bra skick SWATCH Damklocka, med nytt oanvänt Swatch-armband och tillbehör, samt batteri.

_ 25mm SWATCH ref. LB115 “Classic Two” kom in i samlingen 1997 Nytt svart Swatch-plastarmband (armbandsref. ACL0000 - färdigställd i oktober 2021) Tillbaka Tillverkningskod S815 och 052 (Sion fabrik 1988 vecka 15 och försäljningsland Finland)

ETA Swiss Made \ - vattentäthet 3 bar Ramens ytterdiameter 25 mm, tjocklek 7,5 mm_ Batteri 7,9 x 3,1 mm - 1,55V (Renata 329 / motsvarande)

**Nytt batteri medföljer och praktiskt SWATCH-ersättningsverktyg för handled

Hp. 22 euro** (porto ingår)

9zs2SuM.jpg

mTUyW0m.jpg

307m9L9.jpg

mPjxkiT.jpg

GjY7Ipo.jpg

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

M: SWATCH “Classic Two” Art.-Nr. LB115 - mit neuem Armband Gebrauchte SWATCH Damenuhr in gutem Zustand, mit neuem, unbenutztem Swatch-Armband und Zubehör sowie Batterie.

_ 25 mm SWATCH ref. LB115 „Classic Two“ in die Sammlung aufgenommen 1997 Neues schwarzes Swatch-Kunststoffarmband(Armband Ref. ACL0000 - fertiggestellt im Oktober 2021) Rückseite Herstellungscode** S815 und 052 **(Werk Sion 1988 Woche 15 und Verkaufsland Finnland) ** ETA Swiss Made **\ - Wasserdichtigkeit 3 ​​bar Außendurchmesser des Rahmens 25 mm, Dicke 7,5 mm_ Batterie 7,9 x 3,1 mm - 1,55 V (Renata 329 / Äquivalent) ** Inklusive neuer Batterie und praktischem Ersatzwerkzeug für das SWATCH-Armband aus Stahl

PS. 22 Euro ** (Porto inklusive)

9zs2SuM.jpg

mTUyW0m.jpg

307m9L9.jpg

mPjxkiT.jpg

GjY7Ipo.jpg

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

M : SWATCH “Classic Two” réf. LB115 - avec nouveau bracelet Montre femme SWATCH d’occasion en bon état, avec nouveau bracelet et accessoires Swatch inutilisés, et pile.

_ ÉCHANTILLON 25mm réf. LB115 “Classic Two” entrée dans la collection 1997 Nouveau bracelet en plastique noir Swatch (bracelet réf. ACL0000 - terminé en octobre 2021) Retour Code de fabrication S815 et 052 (usine Sion 1988 semaine 15 et pays de vente Finlande)

ETA Swiss Made \ - résistance à l’eau 3 bar Diamètre extérieur du cadre 25 mm, épaisseur 7,5 mm_ Batterie 7,9 x 3,1 mm - 1,55V (Renata 329 / équivalent)

**Nouvelle pile incluse et outil de remplacement de poignet SWATCH en acier pratique

HP. 22 euros** (port inclus)

9zs2SuM.jpg

mTUyW0m.jpg

307m9L9.jpg

mPjxkiT.jpg

GjY7Ipo.jpg

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

M: SWATCH “Classic Two” ref. LB115 - met nieuwe polsband Gebruikt SWATCH dameshorloge in goede staat, met nieuwe ongebruikte Swatch polsband en accessoires, en batterij.

_ 25 mm SWATCH ref. LB115 “Classic Two” in de collectie 1997 Nieuwe zwarte Swatch plastic polsband (polsband ref. ACL0000 - voltooid in oktober 2021) Terug Fabricagecode S815 en 052 (Sion fabriek 1988 week 15 en land van verkoop Finland)

ETA Swiss Made \ - waterdichtheid 3 bar Buitendiameter van het frame 25 mm, dikte 7,5 mm_ Batterij 7,9 x 3,1 mm - 1,55 V (Renata 329 / equivalent)

**Inclusief nieuwe batterij en handig stalen SWATCH-hulpmiddel voor polsvervanging

pk. 22 euro** (verzendkosten inbegrepen)

9zs2SuM.jpg

mTUyW0m.jpg

307m9L9.jpg

mPjxkiT.jpg

GjY7Ipo.jpg