Citizen Seven Star V2 day-date, 36 mm

 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image
 • Featured image

Postad på Chronomag 2020-06-30 18:51:00 +0000 av **???**

Note that the text below is in most cases automatically translated from it's original language

I have here for sale (or for exchange, but I have weird tastes) vintage Citizeny Seven Star V2, age if I’m not mistaken 10/1970. The watch is beautiful, which I will explain, even in those awkward photos you can probably see it

 • silver sunburst with convex glass is just great in the light
 • plastic indexes (with a small step and black in the middle, they can capture light nicely, so the contrast without problems)
 • plastic logo CITIZEN and V2
 • place 12 is in the common day-date window (day black, sunday red, date blue)
 • as for the shape of the case, see the photos (I can not describe such things), 36 mm with curved ends, so it fits perfectly
 • signed crown (CTZ)

Dimensions 36.2 mm without crown, 38.5 mm with crown, 11 mm high (of which approx. 1 mm slightly convex glass), lug-to-lug 43.5 mm, classic lugs 18 mm.

The watches are automatic, sometimes a year ago I had them in the service in ValMez and now a highly unusual thing in similar advertisements here ––– reserve and accuracy WATCHED - after a few months of lying in the watchroom I stretched them to about 40 turns and they kept on the table in motion 43.5 hours with an accuracy of +6 s / day (in the middle of the stretch it was an estimate of + 2s / day), which is decent for a 50-year-old watch. Quickset works on date, day of the week is flipped classically by turning through midnight (along with date) - a feature from production, ie. that’s how it should work. At midnight then the day and date skip together at about 23:46 at once (not gradually within 4 hours as with some others). Of the shortcomings, I would mention the occasional small knocks on the bezel and case (in the context of a watch, nothing worth talking about), a few small chips around the perimeter of the glass - but the glass itself is clean from the point of view without damage (again, nothing worth more significant mention), 2 scratches on the back of the pumpkin from attempts to open from the time when I was young and clumsy (I’m not so young anymore) and probably the most significant shortcoming (at least for me) - the watch is quite difficult to pull the crown, respectively. I am weak (they did not cope with it in the service / stabbed themselves, but setting the time and date works without a problem and without resistance). It bothered me, so I bought a bazmeg (~~ last ~~ first photo, bazmeg is included), with which I grab the crown and thanks to the larger size of the bazmeg, I can also stretch my watch. On the other hand, they are automatic machines, so such stretching is not necessary and a standard seiko-jerk can be used to start.

Why do I sell them? I don’t even know - probably because I don’t wear them at all, so let them find use with someone else. And if they don’t, they’ll stay with me, they’re pretty enough.

I imagine the price CZK 9,000, in person in Brno or by post. Sometimes a similar day-date appears on ebay, but prices tend to be pretty off. Simpler models with a split day-date of 3 tend to be seen more often on ebay - but maybe try your luck there. PS: An ostrich from a cow is not part of the sale - firstly it would be short for you and secondly you definitely have better straps.

Some further reading e.g. https://sweep-hand.org/2012/09/26/this-weeks-featured-watch-41-the-seven-star-v2-7280/

Notera att texten nedan i de flesta fall är automatiskt översatt från sitt ursprungsspråk.

Jag har här till salu (eller för utbyte, men jag har konstiga smaker) vintage Citizeny Seven Star V2, ålder om jag inte har fel 10/1970. Klockan är vacker, vilket jag kommer att förklara, även på de besvärliga bilderna kan du förmodligen se den

 • solbränna i silver med konvext glas är bara bra i ljuset
 • plastindex (med ett litet steg och svart i mitten kan de fånga ljuset fint, så kontrasten utan problem)
 • plastlogotyp CITIZEN och V2
 • plats 12 är i det vanliga dag-datum-fönstret (dag svart, söndag röd, datum blå)
 • när det gäller formen på fodralet, se bilderna (jag kan inte beskriva sådana saker), 36 mm med böjda ändar, så det passar perfekt
 • signerad krona (CTZ)

Mått 36,2 mm utan krona, 38,5 mm med krona, 11 mm hög (varav ca 1 mm något konvext glas), lug-to-lug 43,5 mm, klassiska klackar 18 mm.

Klockorna är automatiska, ibland för ett år sedan hade jag dem i tjänsten i ValMez och nu en mycket ovanlig sak i liknande annonser här ––– reserv och noggrannhet TITTAD - efter några månaders liggande i vaktrummet sträckte jag dem till cirka 40 varv och de höll på bordet i rörelse 43,5 timmar med en noggrannhet på +6 s / dag (mitt i sträckan var det en uppskattning på + 2s / dag), vilket är anständigt för en 50-årig klocka. Quickset fungerar på datum, veckodag vänds klassiskt genom att gå igenom midnatt (tillsammans med datum) - en funktion från produktionen, dvs. det är så det ska fungera. Vid midnatt hoppar dag och datum ihop cirka 23:46 på en gång (inte gradvis inom 4 timmar som med några andra). Av bristerna skulle jag nämna enstaka små knackningar på ramen och fodralet (i samband med en klocka, inget värt att prata om), några små chips runt glasets omkrets - men själva glaset är rent från punkten utan skada (igen, inget värt mer betydelsefullt omnämnande), 2 repor på baksidan av pumpen från försök att öppna från den tiden när jag var ung och klumpig (jag är inte så ung längre) och förmodligen den mest betydande bristen (åtminstone för mig) - klockan är ganska svår att dra i kronan, respektive. Jag är svag (de klarade inte det i tjänsten / knivhuggen, men att ställa in tid och datum fungerar utan problem och utan motstånd). Det störde mig, så jag köpte en bazmeg (~~ sista ~~ första fotot, bazmeg ingår), som jag tar tag i kronan med och tack vare den större storleken på bazmeg kan jag också sträcka ut min klocka. Å andra sidan är de automatiska maskiner, så sådan sträckning är inte nödvändig och en vanlig seiko-jerk kan användas för att starta.

Varför säljer jag dem? Jag vet inte ens - förmodligen för att jag inte bär dem alls, så låt dem hitta användning med någon annan. Och om de inte gör det, kommer de att stanna hos mig, de är vackra nog.

Jag föreställer mig priset 9 000 CZK, personligen i Brno eller per post. Ibland visas ett liknande dagdatum på ebay, men priserna tenderar att vara ganska låga. Enklare modeller med en delad dag -date på 3 tenderar att ses oftare på ebay - men kanske prova lyckan där. PS: En struts från en ko är inte en del av försäljningen - för det första skulle det vara kort för dig och för det andra har du definitivt bättre remmar.

Lite vidare läsning t.ex. https://sweep-hand.org/2012/09/26/this-weeks-featured-watch-41-the-seven-star-v2-7280/

Beachten Sie, dass der folgende Text in den meisten Fällen automatisch aus seiner Originalsprache übersetzt wird.

Ich habe hier zum Verkauf (oder zum Tausch, aber ich habe einen seltsamen Geschmack) Vintage Citizeny Seven Star V2, Alter, wenn ich mich nicht irre 10/1970. Die Uhr ist wunderschön, was ich erklären werde, selbst auf diesen peinlichen Fotos kann man sie wahrscheinlich sehen

 • Silver Sunburst mit konvexem Glas ist einfach toll im Licht
 • Kunststoff-Indizes (mit kleiner Stufe und schwarz in der Mitte können sie das Licht gut einfangen, daher der Kontrast ohne Probleme)
 • Kunststofflogo CITIZEN und V2
 • Platz 12 liegt im gemeinsamen Tag-Datum-Fenster (Tag schwarz, Sonntag rot, Datum blau)
 • zur Form des Gehäuses siehe Fotos (so kann ich solche Dinge nicht beschreiben), 36 mm mit gebogenen Enden, damit es perfekt passt
 • signierte Krone (CTZ)

Abmessungen 36,2 mm ohne Krone, 38,5 mm mit Krone, 11 mm hoch (davon ca. 1 mm leicht gewölbtes Glas), Bandanstoß 43,5 mm, klassische Bandanstöße 18 mm.

Die Uhren sind Automatikuhren, manchmal hatte ich sie vor einem Jahr in ValMez im Dienst und jetzt eine sehr ungewöhnliche Sache in ähnlichen Anzeigen hier ––– Reserve und Ganggenauigkeit GEWACHT – nach ein paar Monaten im Wachraum habe ich sie auf ca. 40 . gedehnt drehten und hielten auf dem Tisch 43,5 Stunden in Bewegung mit einer Genauigkeit von +6 s / Tag (in der Mitte der Strecke war es eine Schätzung von + 2s / Tag), was für eine 50 Jahre alte Uhr anständig ist. Quickset funktioniert auf Datum, Wochentag wird klassisch durch Drehen um Mitternacht (zusammen mit Datum) gespiegelt - ein Feature aus der Produktion, dh. so sollte es funktionieren. Um Mitternacht springen dann Tag und Datum zusammen um 23:46 auf einmal (nicht nach und nach innerhalb von 4 Stunden wie bei einigen anderen). Von den Mängeln würde ich die gelegentlichen kleinen Schläge auf Lünette und Gehäuse erwähnen (im Zusammenhang mit einer Uhr nichts erwähnenswertes), ein paar kleine Abplatzer am Rand des Glases - aber das Glas selbst ist von der Stelle sauber Sicht ohne Beschädigungen (wieder nichts nennenswertes erwähnenswertes), 2 Kratzer auf der Rückseite der Pumpe von Öffnungsversuchen aus meiner Jugendzeit und ungeschickt (ich bin nicht mehr so ​​jung) und wohl das größte Manko (zumindest für mich) - die Uhr ist recht schwer, die Krone bzw. Ich bin schwach (im Service kam man damit nicht zurecht / erstochen, aber das Einstellen von Uhrzeit und Datum funktioniert problemlos und ohne Widerstand). Mich hat es gestört, also habe ich mir eine Bazmeg gekauft (~~ letztes ~~ erstes Foto, Bazmeg ist dabei), mit der ich die Krone greife und dank der größeren Größe der Bazmeg auch meine Uhr spannen kann. Andererseits handelt es sich um automatische Maschinen, so dass ein solches Strecken nicht erforderlich ist und ein Standard-Seiko-Ruck zum Starten verwendet werden kann.

Warum verkaufe ich sie? Ich weiß es nicht einmal - wahrscheinlich, weil ich sie überhaupt nicht trage, also lass sie bei jemand anderem Verwendung finden. Und wenn nicht, bleiben sie bei mir, sie sind hübsch genug.

Ich stelle mir den Preis CZK 9.000 vor, persönlich in Brünn oder per Post. Manchmal erscheint ein ähnliches Day-Date bei ebay, aber die Preise sind in der Regel ziemlich daneben. Einfachere Modelle mit einem Split Day-Date von 3 sieht man bei ebay tendenziell häufiger - aber vielleicht versuchen Sie dort Ihr Glück. PS: Ein Strauß von einer Kuh gehört nicht zum Angebot - erstens wäre er kurz für dich und zweitens hast du definitiv bessere Riemen.

Einige weiterführende Literatur z.B. https://sweep-hand.org/2012/09/26/this-weeks-featured-watch-41-the-seven-star-v2-7280/

Notez que le texte ci-dessous est dans la plupart des cas traduit automatiquement à partir de sa langue d'origine.

J’ai ici à vendre (ou à échanger, mais j’ai des goûts bizarres) vintage Citizeny Seven Star V2, age si je ne me trompe pas 10/1970. La montre est belle, ce que je vais expliquer, même sur ces photos gênantes, vous pouvez probablement la voir

 • le sunburst argenté avec le verre convexe est tout simplement génial à la lumière
 • des index en plastique (avec un petit pas et du noir au milieu, ils peuvent bien capter la lumière, donc le contraste sans problème)
 • logo en plastique CITIZEN et V2
 • le lieu 12 est dans la fenêtre jour-date commune (jour noir, dimanche rouge, date bleu)
 • quant à la forme du boîtier, voir les photos (je ne peux pas décrire de telles choses), 36 mm avec des extrémités incurvées, il s’adapte donc parfaitement
 • couronne signée (CTZ)

Dimensions 36,2 mm sans couronne, 38,5 mm avec couronne, 11 mm de hauteur (dont environ 1 mm de verre légèrement bombé), corne à corne 43,5 mm, cornes classiques 18 mm.

Les montres sont automatiques, il y a parfois un an, je les avais au service à ValMez et maintenant, une chose très inhabituelle dans des publicités similaires ici ––– réserve et précision VEILLÉES - après quelques mois de repos dans la salle de garde, je les ai étirées à environ 40 tours et ils ont gardé sur la table en mouvement 43,5 heures avec une précision de +6 s/jour (au milieu du tronçon c’était une estimation de +2s/jour), ce qui est convenable pour une montre de 50 ans. Quickset fonctionne à la date, le jour de la semaine est inversé de manière classique en tournant jusqu’à minuit (avec la date) - une fonctionnalité de la production, c’est-à-dire. c’est comme ça que ça devrait fonctionner. À minuit, le jour et la date sautent ensemble vers 23h46 à la fois (pas progressivement dans les 4 heures comme avec d’autres). Parmi les défauts, je mentionnerais les petits coups occasionnels sur la lunette et le boîtier (dans le cadre d’une montre, rien ne vaut la peine d’en parler), quelques petits éclats autour du périmètre du verre - mais le verre lui-même est propre de la pointe de vue sans dommage (là encore, rien de plus important à signaler), 2 rayures au dos de la pompe dues à des tentatives d’ouverture du temps où j’étais jeune et maladroit (je ne suis plus si jeune) et probablement le défaut le plus important (du moins pour moi) - la montre est assez difficile à tirer sur la couronne, respectivement. Je suis faible (ils n’y ont pas fait face dans le service / poignardé, mais le réglage de l’heure et de la date fonctionne sans problème et sans résistance). Cela m’a dérangé, alors j’ai acheté un bazmeg (~~ dernière ~~ première photo, le bazmeg est inclus), avec lequel j’attrape la couronne et grâce à la plus grande taille du bazmeg, je peux aussi étirer ma montre. D’autre part, ce sont des machines automatiques, donc un tel étirement n’est pas nécessaire et un seiko-jerk standard peut être utilisé pour démarrer.

Pourquoi je les vends ? Je ne sais même pas - probablement parce que je ne les porte pas du tout, alors laissez-les trouver une utilité avec quelqu’un d’autre. Et s’ils ne le font pas, ils resteront avec moi, ils sont assez jolis.

J’imagine le prix de 9 000 CZK, en personne à Brno ou par la poste. Parfois, un jour-date similaire apparaît sur ebay, mais les prix ont tendance à être assez bas. Les modèles plus simples avec une date fractionnée de 3 ont tendance à être vus plus souvent sur ebay - mais tentez peut-être votre chance là-bas. PS : Une autruche issue d’une vache ne fait pas partie de la vente - premièrement, elle serait courte pour vous et deuxièmement, vous avez certainement de meilleures sangles.

Quelques lectures supplémentaires, par ex. https://sweep-hand.org/2012/09/26/this-weeks-featured-watch-41-the-seven-star-v2-7280/

Houd er rekening mee dat onderstaande tekst in de meeste gevallen automatisch wordt vertaald vanuit de oorspronkelijke taal.

Ik heb hier te koop (of om te ruilen, maar ik heb een rare smaak) vintage Citizeny Seven Star V2, leeftijd als ik me niet vergis 10/1970. Het horloge is mooi, wat ik zal uitleggen, zelfs op die onhandige foto’s kun je het waarschijnlijk zien

 • zilveren zonnestraal met bol glas is gewoon geweldig in het licht
 • kunststof indexen (met een kleine stap en zwart in het midden, ze kunnen het licht mooi vangen, dus het contrast zonder problemen)
 • plastic logo CITIZEN en V2
 • plaats 12 staat in het gewone dag-datumvenster (dag zwart, zondag rood, datum blauw)
 • wat betreft de vorm van de kast, zie de foto’s (ik kan zulke dingen niet beschrijven), 36 mm met gebogen uiteinden, dus past perfect
 • gesigneerde kroon (CTZ)

Afmetingen 36,2 mm zonder kroon, 38,5 mm met kroon, 11 mm hoog (waarvan ca. 1 mm licht bol glas), lug-to-lug 43,5 mm, klassieke lugs 18 mm.

De horloges zijn automatisch, soms een jaar geleden had ik ze in de dienst in ValMez en nu een hoogst ongebruikelijk iets in soortgelijke advertenties hier -–– reserve en nauwkeurigheid WATCHED - na een paar maanden in de horlogekamer te hebben gelegen heb ik ze uitgerekt tot ongeveer 40 draait en ze hielden de tafel 43,5 uur in beweging met een nauwkeurigheid van +6 s / dag (in het midden van het traject was het een schatting van + 2s / dag), wat redelijk is voor een 50 jaar oud horloge. Quickset werkt op datum, de dag van de week wordt klassiek omgedraaid door middernacht (samen met datum) - een functie uit de productie, dwz. zo zou het moeten werken. Om middernacht springen de dag en datum samen om ongeveer 23:46 tegelijk (niet geleidelijk binnen 4 uur zoals bij sommige anderen). Van de tekortkomingen zou ik af en toe kleine stoten op de ring en kast willen noemen (in de context van een horloge, niets dat het waard is om over te praten), een paar kleine chips rond de omtrek van het glas - maar het glas zelf is schoon vanaf het punt zicht zonder schade (wederom niets noemenswaardigs), 2 krassen op de achterkant van de pomp van pogingen om te openen uit de tijd dat ik jong en onhandig was (ik ben niet zo jong meer) en waarschijnlijk de belangrijkste tekortkoming (althans voor mij) - het horloge is vrij moeilijk om respectievelijk aan de kroon te trekken. Ik ben zwak (ze konden het niet aan in de dienst / gestoken, maar het instellen van de tijd en datum werkt zonder probleem en zonder weerstand). Het stoorde me, dus kocht ik een bazmeg (~~ laatste ~~ eerste foto, bazmeg wordt meegeleverd), waarmee ik de kroon grijp en dankzij het grotere formaat van de bazmeg kan ik ook mijn horloge uitrekken. Aan de andere kant zijn het automatische machines, dus zo’n strekken is niet nodig en een standaard seiko-jerk kan worden gebruikt om te starten.

Waarom verkoop ik ze? Ik weet het niet eens - waarschijnlijk omdat ik ze helemaal niet draag, dus laat ze maar bij iemand anders gebruiken. En als ze dat niet doen, blijven ze bij mij, ze zijn mooi genoeg.

Ik stel me de prijs CZK 9.000 voor, persoonlijk in Brno of per post. Soms verschijnt een vergelijkbare dagdatum op ebay, maar de prijzen zijn meestal behoorlijk laag. Eenvoudigere modellen met een split day-date van 3 zie je vaker op eBay - maar probeer daar je geluk. PS: Een struisvogel van een koe maakt geen deel uit van de verkoop - ten eerste zou het kort voor je zijn en ten tweede heb je zeker betere riemen.

Wat verder lezen, b.v. https://sweep-hand.org/2012/09/26/this-weeks-featured-watch-41-the-seven-star-v2-7280/